Reklamation

En skadeanmälan måste göras snarast möjligt till oss, men vi har försökt att förenkla detta förfarande genom att du får göra den online och vi får den så fort du registrerat ditt ärende. Det gör att vi även snabbar upp hanteringen av ärendet.

Klicka här för att registrera ett reklamationsärende

Det är alltid du som kund som ska framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek. Detta innebär att du ska skicka in kopior på följande dokument,

 • Skadeanmälan med tydlig beskrivning.
 • Ett preciserat ersättningsanspråk.
 • Handelsfaktura mellan säljare och köpare eller annan handling som visar värdet på godset.
 • Om möjligt, foto.
 • Ev övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan ska bli korrekt reglerad.

Förlängda Armen har avtal med Biltrafikens arbetsgivarorganisation (BA) och medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Försäkrade av IF Försäkringar. Våra uppdrag utförs i enlighet med Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser av den 1 juni 1998, (NSAB 2000), samt i övrigt tillämpliga bestämmelser.

Du måste själv agera vid mottagning av ditt gods. Att rätt kolli mottagits, om det finns synliga skador på emballaget/godset.

Vid mottagning Om godset är skadat när vi lämnar ut det, ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att skadan inträffat när vi haft hand om godset.

Om skadan först upptäcktes först vid uppackning(dold av emballage) måste du anmäla skadan till oss inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling.

Skadat gods och emballage ska sparas och gärna fotograferas så vi kan se skadans omfattning, vid besiktning av skadan. Därför får du inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss.

NSAB 2015
Speditörens ansvar som transportör

§ 16

Ansvar föreligger ej om förlusten, minskning, skadan eller dröjsmålet orsakats av

 • uppdragsgivarens fel eller försummelse,
 • handhavande, lastning, stuvning eller lossning av godset som ombesörjts av uppdragsgivaren eller någon som handlar för dennes räkning,
 • godsets egen naturliga beskaffenhet att lätt förvärvas, ex genom bräckage, läckage, självantändning, förruttnelse, rost , jäsning, avdunstning samt känslighet för kyla, värme eller fukt,
 • frånvaro av eller bristfällighet i förpackningen,
 • felaktig eller ofullständig adressering eller märkning av godset,
 • felaktiga eller ofullständiga uppgifter om godset,
 • förhållande som speditören ej kunnat undvika och vars följder han ej kunnat förebygga.

Speditören är, oavsett vad som bestäms i punkt a)- f), ansvarig i den mån hans fel eller försummelse orsakat eller medverkat till förlusten, minskningen, skadan eller dröjsmålet.

Enligt gällande transporträttsliga lagar kan ersättningen i vissa fall komma att begränsas.

För inrikes transporter är ersättningen begränsad till 150 sek/kg dvs. den totala ersättningen för gods som har en vikt på 10 kg är sek 1500.

För vägtransport inom Europa är ersättningen begränsad till 8,33 SDR vilket motsvarar ca sek 80-90:-/kg. Utöver detta är transportören inte ersättningsskyldig vid t.ex. undermåligt emballage och force majeure. Ersättning vid saknat gods utgår efter 60 dagar.

Mailaddress för reklamation: reklamation@farmen.se